Sự Kiện

Sửa Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 – 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, không tăng học phí năm học 2023 - 2024

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 300/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Dự kiến năm học 2023-2024 sẽ không tăng học phí

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023 – 2024, trình Chính phủ trước ngày 8-8-2023.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12-2023.